Regulamin

Regulamin Internetowej Sprzedaży Wiślańskich Skipassów

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.wislanskiskipass.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. 

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.wislanskiskipass.pl

Postanowienia ogólne 
II. Definicje 
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych 
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
V. Warunki zawierania umów sprzedaży 
VI. Zasady sprzedaży Kart Wiślańskiego Skipassu oraz Karnetów 
VII. Sposoby płatności 
VIII. Koszt, termin i sposoby dostawy 
IX. Ocena i skargi. Zasady zamieszczania wpisów 
X. Tryb postępowania reklamacyjnego 
XI. Prawo odstąpienia od umowy 
XII. Pliki „Cookies” 
XIII. Prawa Autorskie 
XIV. Postanowienia końcowe
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep.wislanskiskipass.pl prowadzony jest przez WWIŚLAŃSKI KLASTER TURYSTYCZNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397836, NIP: 5130231166, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wisła, ul. Partyzantów 24, 43-460 Wisła, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wislanskiskipass.pl, tel. 721 997 441 
2. Sklep Internetowy www.sklep.wislanskiskipass.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.sklep.wislanskiskipass.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.sklep.wislanskiskipass.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.wislanskiskipass.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia 
6. Sklep internetowy www.sklep.wislanskiskipass.pl prowadzi sprzedaż detaliczną: Kart Wiślańskiego Skipassu oraz Karnetów i Voucherów/Biletów uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Wisły, Ustronia oraz Istebnej, zrzeszonych w Wiślańskim Skipassie. Pełna lista ośrodków dostępna jest na stronie internetowej: www.wislanskiskipass.pl 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

II. DEFINICJE 

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.wislanskiskipass.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; 
6. SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep.wislanskiskipass.pl, zwany dalej Sklep Wiślańskiego Skipassu. 
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Wiślański Skipass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiśle przy ul. Partyzantów 24, 43-460 Wisła , NIP: 5130231166, KRS: 00003978368. 
8. OŚRODEK- ośrodek narciarski właściwy do świadczenia usług przewozowych na podstawie posiadanych przez Klientów karnetów elektronicznych. Pełna lista Ośrodków dostępna jest na stronie internetowej: www.wislanskiskipass.pl 
9. PRODUKT- Karta Wiślańskiego Skipassu oraz Karnet lub Bilet/Voucher w rozumieniu niniejszego regulaminu. 
10. KARTA WIŚLAŃSKIEGO SKIPASSU – karta wielokrotnego użytku, będąca nośnikiem Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodka. Jest to karta zbliżeniowa. Karta Wiślańskiego Skipassu uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu. Każda Karta powiązana jest z indywidualnym numerem Konta Klienta. 
11. KARNET- informacja stanowiąca zapis elektroniczny w elektronicznym systemie sprzedaży prowadzonym przez Wiślański Skipass, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług Ośrodka w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. Warunkiem możliwości nabycia Karnetu jest posiadanie ważnej Karty Wiślańskiego Skipassu. 
12. BILET (DOMOWY) – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi wstęp i korzystanie z usług Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. 
13. VOUCHER – potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem, przekazywane drogą elektroniczną, umożliwiające Klientowi odbiór w kasie Obiektu biletów wstępu do atrakcji Obiektu w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. 
14. SEZON- dany sezon narciarski, podczas trwania którego został wykupiony i obowiązuje Karnet. Np.2019/2020, 2020/2021 itd. 
15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
19. KONTO- wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy do którego Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła. 
20. SYSTEM GWARANTOWANEGO ZWROTU – odpłatna usługa oferowana przez Sprzedawcę, która (w przypadku dostępności usługi) umożliwiająca skorzystanie ze zwrotu (częściowego) karnetu po upływie terminu na odstąpienie od Umowy. 
21. KUPON WARTOŚCIOWY – dokument uprawniający jego posiadacza do nabycia w oznaczonym terminie karnetu, w systemie Wiślańskiego Skipassu. 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na: 
1.1. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karty Wiślańskiego Skipassu; 
1.2. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetów na Kartę Wiślańskiego Skipassu uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Wisły, Ustronia oraz Istebnej, zrzeszonych w Wiślańskim Skipassie; 
1.3. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Voucherów/Biletów uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Wisły, Ustronia oraz Istebnej, zrzeszonych w Wiślańskim Skipassie; 
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów. 
4. Usługodawca może okresowo, w sposób przez siebie wybrany udzielać rabatów lub zniżek na określone Usługi. Rabat dla nowych klientów przysługuje wyłącznie tym Nabywcom, których dane nie zostały wcześniej zapisane przez Dostawcę. Skutki niewłaściwego zabezpieczenia danych, w tym niemożność skorzystania z rabatów czy zniżek oferowanych przez Usługodawcę, obciążają Usługobiorcę. 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
3.1. Komputer z dostępem do Internetu. 
3.2. Dostęp do poczty elektronicznej. 
3.3. Przeglądarka internetowa. 
3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
3.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa 
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
2. W przypadku niedostępności produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego). 
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem sytuacji gdzie postanowiono inaczej). 
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. 
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego Konta Klienta (Sklep Internetowy) – 24 godziny na dobę przez cały rok. 
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży 
7.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. 
7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: 
7.2.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
7.2.2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia, 
7.2.3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia, 
7.2.4. https://sklep.wislanskiskipass.pl/regulamin/ 
7.2.5. oświadczenie o prawie do odstąpienie od umowy, 
7.2.6. pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy. 
7.3. W przypadku zakupu Karty Wiślańskiego Skipassu, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub w przypadku płatności kartą, po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji. 
7.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
8. Na życzenie Klienta każda Umowa Sprzedaży może być potwierdzana fakturą VAT, która będzie dołączana do przesyłek. 

VI. ZASADY SPRZEDAŻY KART WIŚLAŃSKIEGO SKIPASSU, KARNETÓW ORAZ VOUCHERÓW/BILETÓW 

1. Proces składania Zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na konto Klienta: 
1.1. Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu/Vouchera/Biletu oraz długości pobytu. Po dokonaniu wyboru Karnetu/Vouchera/Biletu – należy dodać produkt do koszyka. 
1.2. Kolejno, Klient dokonuje konfiguracji produktów. 
1.3. W celu zamówienia Karnetu/Vouchera/Biletu nie jest wymagane wskazanie konkretnego terminu korzystania z usług Ośrodka – karnet aktywuje się pierwszego dnia zjazdu (za wyjątkiem sytuacji gdzie postanowiono inaczej). 
1.4. W celu zamówienia karnetu, jeśli Klient nie posiada Karty Wiślańskiego Skipassu, w procesie Zamówienia dokonuje wyboru opcji „Nowa karta”.
1.5. W celu zamówienia karnetu, w przypadku posiadania przez Klienta Karty Wiślańskiego Skipassu, należy zaznaczyć opcję „Mam już kartę”- a następnie wpisać w pole jej numer i kliknąć pole „Wybierz” lub wybrać spośród dostępnych (posiadanych przez Klienta) kart, tą na którą ma nastąpić doładowanie. 
1.6. Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych przejść do podsumowania zamówienia. 
1.7. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Przejdź do płatności”. 
1.8. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać za pośrednictwem T-pay. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta 
1.9. Zakup Karnetu/Vouchera/Biletu realizowany jest natychmiast. 
1.10. W przypadku zakupu nowej Karty, zostanie ona wysłana od 3 do 5 dni roboczych. 
1.11. W przypadku doładowania karnetu na posiadaną przez Klienta kartę, doładowanie odbywa sie w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności. 
1.12. W przypadku zakupu Vouchera/Biletu/Ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy oraz niezbędne do realizacji usług dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail Klienta. 
2. Zasady sprzedaży oraz działania Kart Wiślańskiego Skipassu. 
2.1. Cena Karty wynosi 10 zł brutto. 
2.2. Karta Wiślańskiego Skipassu uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu. 
2.3. Każda Karta z wyżej wskazanych przypisywana jest do Konta Wiślańskiego Skipassu. Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta. 
2.4. Klient może zakupić każdorazowo na swoją Kartę tylko jeden Karnet, z danego Karnetu może korzystać wyłącznie jedna osoba.
2.5. Karta Wiślańskiego Skipassu jest kartą zbliżeniową. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnet przypisany jest wyłącznie do osoby, która pierwsza aktywuje go przechodząc przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta. 
2.6. Kartę Wiślańskiego Skipassu zakupioną online można doładować karnetem jedynie online, za pomocą serwisu sklep.wislanskiskipass.pl. 
2.7. W przypadku utraty Karty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Wiślańskiego Skipassu o tym fakcie. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie Klienta wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” na koncie zalogowanego klienta lub na adres e-mail: sprzedaz@wislanskiskipass.pl z informacją o numerze karty na której znajduje się karnet, numerem zamówienia oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 5 zł brutto (cena nowej Karty) oraz opłaceniu kosztów wysyłki nowej karty. 
2.8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do zablokowania Karty. 
2.9. Karty wydane w systemie sklep.wislanskiskipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta Wiślańskiego Skipassu przypisywana jest do indywidualnego konta Wiślański Skipass Klienta- na każdej Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.)
3. Zasady sprzedaży oraz działania Karnetów. 
3.1. Zakupione Karnety zostają zapisane w systemie komputerowym Wiślańskiego Skipassu. 
3.2. Karnet zostaje zapisany na Karcie Wiślańskiego Skipassu Klienta. Karnet, jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnet przypisany jest wyłącznie do osoby, która pierwsza aktywuje go przechodząc przez kołowrót/bramki. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta Ośrodku narciarskiego. 
3.3. Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, w którym został on wykupiony (np. 2019/2020, 2020/2021 itd.) 
3.4. Karnet 'dowolne dni’ jest do wykorzystania w dowolnych dniach całego Sezonu narciarskiego, przy czym nie muszą to być dni następujące po sobie, lecz mogą to być dni wybrane według uznania w każdym terminie podczas trwania danego Sezonu.
3.5. Karnet 'kolejne dni’ oznacza karnet do wykorzystania w kolejnych, następujących po sobie dniach (dzień po dniu) w danym Sezonie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych karnetów wyświetlają się w kroku I podczas konfiguracji karnetu, po rozwinięciu zakładki „Dodatkowe informacje”. 
3.6. Karnety, które nie zostały wykorzystane (w całości) można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu). Ponadto (w przypadku dostępności usługi Systemu Gwarantowanego Zwrotu) Karnety, które nie zostały wykorzystane (częściowo) można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu) pod warunkiem wykupienia w trakcie składania zamówienia usługi System Gwarantowanego Zwrotu. W tym celu należy wysłać stosowne żądanie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” na koncie zalogowanego klienta lub na adres e-mail: sprzedaz@wislanskiskipass.pl z informacją o numerze karty na której znajduje się karnet, oraz numerem zamówienia. W przypadku wyboru opcji zwrotu innej niż z Kuponem wartościowym należy dodatkowo przesłać wiadomość z podaniem numeru rachunku na który zostaną przekazane pieniądze. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty użytej do płatności. W przypadku wystąpienia żądania zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy (14 dni) zarówno koszt karty, jak i koszt ubezpieczenia nie podlegają zwrotowi. Zwroty odbywają się w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. 
3.6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w Umowie Sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy (np. wykorzystanie 1 dnia z 6 dni Karnetu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia wydania rzeczy). 
3.7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W szczególnych przypadkach koszt odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument. 
3.8. W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 3.6. nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane usługi. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty użytej do płatności. 
4. Zasady sprzedaży oraz działania Voucherów/Biletów. 
4.1. Zakupione Vouchery/Bilety zostają zapisane w systemie komputerowym Wiślańskiego Skipassu. 
4.2.Zakupione Vouchery/Bilety są wydawane Klientowi drogą e-mailową, w formacie. pdf gotowym do wydrukowania. Klient winien zakupiony Voucher/Bilet wydrukować i zeskanować kod kreskowy widniejący na Voucherze/Bilecie w czytniku umieszczonym na bramce w Obiekcie. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie Vouchera/Biletu. Pojedynczy Voucher/Bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę. 
4.3. Voucher/Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu Voucher/Bilet traci ważność, a Klient nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego Vouchera/Biletu. 
4.4. Zniszczenie wydrukowanego Vouchera/Biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na Obiekt. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie Vouchera/Biletu przez Klienta (we własnym zakresie) i ponowna próba wykorzystania Vouchera/Biletu (zeskanowanie kodu kreskowego na bramce lub przy kasie). 
4.5. Do wydruku Biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4. 
4.6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy). 
4.7. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 
4.8. W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 4.7. nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane Bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta. 

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
1.1. Płatność za pośrednictwem serwisu T-pay; (zalecane – Oferowane formy płatności to m.in. karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MaterCard Electronic oraz ePrzelewy) 
2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu T-pay, Karta wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą, Karta wysyłana jest po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji. 

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności zakupionego Produktu. 
2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu T-pay cena Karty Wiślańskiego Skipassu to 32 zł wraz z kosztami przesyłki. 
3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 
3.1. Karta zostanie wysłana kurierem DPD w ciągu 3-5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Termin dostawy Karty Wiślańskiego Skipassu, wynosi od 3 do 5 dni roboczych. 
4. Płatności za Karnety można dokonywać poprzez T-pay. Po wypełnieniu danych do przesyłki i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd dokonywany jest przelew. 
5. Klienci którzy posiadają już Kartę narciarską Wiślańskiego Skipassu mogą doładować ją dowolnym Karnetem z całej gamy obsługiwanych Ośrodków Narciarskich. Doładowania polegają na przesłaniu informacji o kolejnych uprawnieniach (karnetach) do serwerów Stoków Narciarskich. Dzięki takiej funkcjonalności, Klient nie ponosi kosztów wysyłki kolejnych karnetów na nowe sezony narciarskie, a samo doładowanie odbywa się w przeciągu 15 min od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania płatności. 

IX. OCENA I SKARGI. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW 

1. Usługodawca daje Usługobiorcom na sklep.wislanskiskipass.pl możliwość oceny usługi Usługodawcy po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę (np. za pomocą komentarzy lub przyznaniem ocen). 
2. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Usługobiorców nie będą publikowane. 
3. Usługodawca jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia wspomnianych ocen wszystkim użytkownikom portalu sklep.wislanskiskipass.pl. Na ujawnienie Usługodawca ma 14dni. 
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ocen rozdanych przez Usługobiorców. 
5. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa. 
6. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam w tym przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, zwłaszcza prowadzących działalność konkurencyjną, treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich a Usługodawca ma prawo odpowiedniej modyfikacji takiego wpisu w celu umożliwienia jego publikacji. 
7. Usługobiorca zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
8. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie. 

X. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: 
1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@wislanskiskipass.pl; 
1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: WIŚLAŃSKI KLASTER TURYSTYCZNY Sp. z o.o. Wisła 43-460, ul. Partyzantów 24. 
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
1.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad; 
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę: 
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Zwroty i Reklamacje” na koncie zalogowanego klienta lub poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@wislanskiskipass.pl; lub pisemnie na adres WIŚLAŃSKI KLASTER TURYSTYCZNY Sp. z o.o. Wisła 43-460, ul. Partyzantów 24; 
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególnych przypadkach koszt odesłania towaru do sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi konsument. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. 
5. Karty wydane w systemie sklep.wislanskiskipass.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta Wiślańskiego Skipassu przypisywana jest do indywidualnego konta Wiślański Skipass Klienta.) W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.sklep.wislanskiskipass.pl oferuje Karty Wiślańskiego Skipassu.
6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w Karnecie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia wydania rzeczy (np. wykorzystanie 1 dnia z 6 dni Karnetu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia wydania rzeczy). 

XII. PLIKI „COOKIES” 

Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
 3. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 4. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.
 5. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).XIII. PRAWA AUTORSKIE 

1. Zakup Produktu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów. 
2. Sprzedawane w Sklepie Produkty oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem strony www.sklep.wislanskiskipass.pl objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać 
3. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający zarejestrowane Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. 
5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z ptk 6 (rozdz. XIV). 
6. Sądowe rozstrzyganie sporów: 
6.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
6.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 WWW.SKLEP.WISLANSKISKIPASS.PL

Firma WIŚLAŃSKI KLASTER TURYSTYCZNY Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu sklep.wislanskiskipass.pl i oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności produktów firmy.

I. Postanowienia ogólne 
II. Cel i zakres zbierania danych 
III. Prawo kontroli, dostępu  do treści własnych danych oraz ich poprawiania
IV. Pliki „Cookies” 
V. Postanowienia końcowe 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  www.sklep.wislanskiskipass.pl jest Wiślański Skipass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397836, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzantów 24, 43-460 Wisła, NIP: 5130231166, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wislanskiskipass.pl, zwana dalej „Administratorem”

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym serwisie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)      przetwarzane zgodnie z prawem,

b)      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c)       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: biuro@wislanskiskipass.pl

IV. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a)      „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

b)      „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

c)       „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

d)      Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.